Integritetspolicy

Sekretess och villkor

PERSONUPPGIFTSPOLICY
I samband med den nya EU-förordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi uppdaterat vår hantering av personuppgifter vilket innebär ett utökat skydd för dig som privatperson. Det innebär att du som privatperson har större möjlighet att få insyn i hur företag använder dina personuppgifter och har rätten att begära radering av dina personuppgifter.

Meningen och avsikten med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och klart sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Lars Björklund Fastighetsbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på www.lbfbjorklund.se, i våra system eller på annat sätt. Vi nås på info@lbfbjorklund.se eller 070-673 98 26 alt.

08-734 00 54 eller på adress Mangårdsvägen 16, 141 51 Huddinge.

PERSONUPPGIFT
En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på vad som avses med personuppgifter är namn, adress, personnummer och / eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress eller IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du säljer eller köper genom vår försorg, när du använder våra digitala verktyg och/eller tjänster, anmäler dig på en visning, när du får en värdering genom oss eller om du medverkar i en budgivning.

LAGRING OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs nedan. Dina personuppgifter gallras eller raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in. Det innebär att olika personuppgifter kommer att sparas olika lång tid. En del personuppgifter är vi förpliktigade att spara under en längre tid för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

BEHANDLNING OCH UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi använder ett flertal olika IT-tjänster och IT-system inom verksamheten. Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas och försäljningssystem. En del av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det bara våra anställda som har tillgång till dessa uppgifter. En del uppgifter är lagrade hos leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag.

RÄTTEN ATT FÅ INFORMATION OM VAD SOM FINNS REGISTRERAT
Du är berättigad att från oss erhålla information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål som dessa sparats. Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du kan styrka din identitet.

RÄTT TILL RADERING ELLER RÄTTELSE
Du har rätt att kräva att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig på, har du även rätt att kräva att personuppgifterna ska raderas.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE
I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket. I vissa fall kan vår behandling grundas på flera olika rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål beroende på en annan rättslig grund.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Denna personuppgiftspolicy kan komma att justeras något över tid. Den aktuella versionen finner du i så fall alltid på denna sida. Vi kommer att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke och godkännande.

TILLSYNSMYNDIGHET
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen.

BEHANDLING AV INTRESSENTERS PERSONUPPGIFTER 
Ändamål: Administrera intresseanmälan
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, matchningsutskick via e-post
Gallringstid: Uppgifterna får sparas under den tid tills objekt förmedlats i de fall bevakning har anmälts. I annat fall gallring omedelbart.

Ändamål: Upprättande av visningslistor, spekulantregister och förmedling av objekt
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av sms och e-post 
Gallringstid: Två månader från att bostaden har sålts

Ändamål: Direktmarknadsföring
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av sms och e-post
Gallringstid: Två månader från att uppgifter har samlats in

BEHANDLING AV SÄLJARES- OCH KÖPARES PERSONUPPGIFTER 
Ändamål: Direktmarknadsföring
Laglig grund: Intresseavvägning
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick
Gallringstid: Två månader från tillträde för köpare. 2 månader för säljare.

Ändamål: Utförande av mäklaruppdraget, som information om bostaden inklusive fotografier
Laglig grund: När behandling är nödvändig för fullgörandet av skyldigheter enligt förmedlingsuppdrag
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: Ett år från att mäklarens uppdrag för säljaren har fullgjorts

Ändamål: Administration av förmedling
Laglig grund: När behandling är nödvändig för fullgörandet av skyldigheter enligt förmedlingsuppdrag
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: Tio år med hänvisning till Fastighetsmäklarlagen (2011:666) och preskriptionslagen (1977:1160).

Ändamål: Åtgärder för att förhindra penningtvätt
Laglig grund: När behandling är nödvändig för att fullgöra lagstiftade förpliktelser
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: Fem år i enlighet med  lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändamål: Bokföringsändamål, som exempelvis fakturor
Laglig grund: När behandling är nödvändig för att fullgöra lagstiftade förpliktelser
Behandlingsaktivitet: Lagring
Gallringstid: Tio år efter utgången av det kalenderår som förmedlingen genomfördes.